Algemene voorwaarden CLARKMEDIA.nl

Clark Media      Kvk  nr: 72742385

Clark Media is het bedrijf welke websites presenteert met als doel om objectief productinformatie te bieden van winkels en producten voor het winkelende publiek in een  stad of winkelcentrum.

Deze website wordt onderhouden door Clarkmedia te Deventer.

Alle informatie op deze website is onder voorbehoud en hieraan kunnen geen rechten en plichten worden ontleend.

Clarkmedia screent bedrijven op professionaliteit mbt de verkoop-levering-service van producten,  die zij hier op onze website aanbieden. Daarmee voorzien wij in een drempel  om alleen die bedrijven hier te laten adverteren, welke ook werken vanuit een professionele bedrijfsvoering zoals deze naar het Nederlandse MKB is gedefinieerd.

Clarkmedia is niet verantwoordelijk voor deze product presentaties, condities, service, retouren of garantie welke door deze bedrijven worden gepresenteerd.

Bij vragen of kontakten omtrent alle producten, dient de klant zich alleen en direct te melden bij het betreffende verkopende bedrijf. Clarkmedia.nl is geen partij in deze verkoop- of service activiteiten.

Website Product Informatie

Alle informatie omtrent de aankoop van goederen, afbeeldingen, prijzen en condities zijn onder voorbehoud en ter verantwoording van de bedrijven die deze producten presenteren op deze website, aanbieden, verkopen en leveren.

Wijzigingen van condities, leveringstijden en  afwijkingen van producten tav de afbeelding – specificatie op de website, zijn altijd en alleen voor de verantwoordelijkheid van  de verkopende bedrijven en of fabrikanten.

Klanten kunnen altijd gebruikmaken van het Nederlandse Herroepingsrecht om een aankoop ongedaan te maken en het reeds betaalde geld terug te krijgen, zolang de aankoop overeenkomstig is afgehandeld naar deze richtlijn.

Uitzonderingen hierop dienen duidelijk vooraf aan de klant te zijn kenbaar gemaakt voordat er een betaling heeft plaats gehad. Vaak betreft die éénmalige aanbiedingen van producten die speciaal tijdens een uitverkoop aangekocht kunnen worden.

Onderstaand treft u de algemene voorwaarden waarmee deze bedrijven dienen te werken, wanneer zij  producten verkopen via  Clarkmedia.nl

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Verkoper: Het bedrijf welke de producten adverteert op Clarkmedia.nl of één van zijn websites in beheer.
Koper: De natuurlijke of rechtspersoon die met verkoper een overeenkomst heeft gesloten van koop/verkoop betrekking hebbende op door verkoper verhandelde roerende zaken en/of diensten.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen koper en verkoper gesloten overeenkomsten, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

2.2 Algemene (inkoop) Voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing, indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen tussen partijen dat deze met uitsluiting van de Voorwaarden van verkoper op de overeenkomst tussen partijen en toepassing zullen zijn.

2.3 Voor zover zulks van toepassing is moet in deze Voorwaarden onder het gebezigde begrip machines ook worden verstaan geleverde installaties, apparaten, onderdelen, toebehoren en gereedschappen, alsmede hiermee samenhangende zaken in de ruimste zin des woords.

3. Prijzen en aanbiedingen

3.1 De door verkoper aangeboden prijzen zijn vrijblijvend en geldig gedurende de periode dat a- de producten leverbaar zijn,  b de producten op de website staan afgebeeld.

3.2 Het uitbrengen van een prijs of soortgelijke mededeling aan koper verplicht verkoper niet tot het sluiten van een overeenkomst met koper.

3.3 De door verkoper vermelde prijzen kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard indien deze gelijktijdig bij de aankoop zijn aanvaard.

3.4 De in een aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld. Tussentijdse prijswijzigingen worden voorbehouden.

3.5 Voor fouten en afwijkingen van omschrijvingen, types, afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten, voorkomende in de prijslijst, catalogus en/of orderbevestigingen is verkoper niet aansprakelijk.

4. Totstandkoming overeenkomst

4.1 Een overeenkomst wordt eerst geacht tot stand te zijn gekomen wanneer de verkoper deze schriftelijk heeft bevestigd en de koper een kopie van deze overeenkomst heeft geretourneerd ofwel koper een schriftelijk opdracht hiertoe heeft gegeven welke door verkoper schriftelijk is geaccepteerd.

4.2 Bij verkoop uit magazijnvoorraad kan de door koper ondertekende verkoopbon voor de schriftelijke bevestiging in de plaats treden.

5. Prijsverhoging

5.1 Indien verkoper met koper een bepaalde totaalprijs overeenkomt, is verkoper niet gerechtigd tot verhoging van de prijs. Indien de verkoper wel een  prijsverhoging doorvoert, welke meer is dan de oorspronkelijke afgesproken aankoopprijs,  heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

5.2 Indien er tussentijds voor levering een prijsverhoging plaatsvindt, terwijl niet is bedongen dat de aflevering later zal plaatsvinden, , kan de koper de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

6. Levering

6.1 Het transport van de zaken is voor rekening en risico van koper, tenzij de koper een natuurlijk persoon is niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. In het laatste geval kunnen partijen schriftelijk overeenkomen dat de zaken wel voor rekening en risico van de koper worden getransporteerd.

6.2 De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment, waarop deze hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructie, noodzakelijk voor de levering, zullen de door hem gekochte zaken worden opgeslagen voor zijn risico, waarbij koper in dat geval alle aanvullende kosten waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zal worden.

6.3 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

6.4 Het is verkoper te allen tijde toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren, het geen niet geldt indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de verkochte zaken in gedeelten worden geleverd, is verkoper gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

7. Technische eisen

7.1 Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is koper er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen, die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt.

7.2 Ook alle andere technische eisen, die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door koper nadrukkelijk te worden gemeld.

8. Monsters van en wijziging in de te leveren zaken

8.1 Indien verkoper een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster/model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

8.2 Verkoper is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen, indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

9. Keuring

9.1 Indien overeengekomen is, dat koper de zaken aan het magazijn van verkoper zal keuren of doen keuren en hij van dat recht geen gebruik heeft gemaakt binnen 10 werkdagen nadat hij van de gelegenheid daartoe schriftelijk in kennis is gesteld, worden de zaken geacht definitief door koper te zijn aanvaard.

9.2 De kosten van de keuring zijn voor rekening van koper.

10. Beëindiging van de overeenkomst

10.1 De vorderingen van verkoper op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: – Indien na het sluiten van de overeenkomst aan verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen – Indien de verkoper de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. 10.2 In de genoemde gevallen is verkoper bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan een en ander onverminderd het recht van verkoper schadevergoeding te vorderen.

10.3 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot de persoon en/of materiaal waarvan verkoper zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleven van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

11. Garantie

11.1 Verkoper garandeert de door haar geleverde en verkochte zaken slechts ingeval zijn leverancier een garantie heeft afgegeven en in dat geval tot niet meer en anders dan die garantie luidt.

11.2 Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoond heeft de koper recht op herstel van de zaak. De verkoper kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.

11.3 De garantie geldt niet, indien de schade het gevolg is van een onjuiste behandeling c.q. herstel of verandering aan het gekochte door koper of door een derde.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 De door verkoper geleverde zaken blijven het eigendom van verkoper, totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met verkoper gesloten koopovereenkomsten is nagekomen: – de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/ zaken zelf; – eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door koper van andere koopovereenkomsten met verkoper.

12.2 Door verkoper afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening van koper door deze worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigingen.

12.3 Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is verkoper gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het in lid 1 van dit artikel bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde bedrag.

12.4 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

12.5 De koper verplicht zich op eerste verzoek van verkoper: – Alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekeringen ter inzage te geven.

– Alle aanspraken van de koper of verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan verkoper op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 Burgerlijk Wetboek.

 – De vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door verkoper geleverde zaken te verpanden aan verkoper op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 Burgerlijke Wetboek

– De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van verkoper. – Op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die verkoper ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

13. Gebreken, klachttermijnen

13.1 De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig mogelijk daarna te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: – of de juiste zaken zijn geleverd – of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene – of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/ of handelsdoeleinden.

13.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd in geleverde zaken of toegezonden facturen, dan dient de koper deze binnen 3 dagen na aflevering der zaken c.q. datum factuur aan verkoper te melden.

13.3 Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 10 dagen na aflevering te melden aan verkoper.

13.4 Ook indien koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan verkoper worden geretourneerd.

13.5 Reclames op geleverde gebruikte machines worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, door verkoper niet in behandeling genomen, tenzij de gebruikte machines niet aan de overeenkomst beantwoorden. De bepalingen in de hiervoor genoemde leden gelden derhalve uitsluitend voor nieuwe door verkoper geleverde zaken.

14. Emballage

14.1 De koper is verplicht emballage binnen 3 weken leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de koper zijn verplichtingen met betrekking tot de emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. kosten voortvloeiende uit te late retourzending, transportkosten en kosten van vervanging, herstel of reiniging.

14.2 Indien de koper emballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour zendt, is de verkoper gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen, mits de verkoper deze stappen in zijn aanmaning heeft aangekondigd.

15. Betaling

15.1 Betalingen via de webshop aankoopprocedure dienen altijd gedaan te worden via Ideal betalingsmethode per bank, voorafgaande aan de werkelijke levering van de goederen.

15.1.1 Betaling bij de verkoper in de winkel dienen te geschieden per direct contant, of per pinautomaat.

15.1.2 Betalingen bij de verkoper in de winkel, zoals overeengekomen per faktuurdatum binnen 14 dagen, door middel van een wettig betaalmiddel ten kantore van verkoper c.q. op een door verkoper aan te geven bank- of girorekening. Na het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum is de koper in verzuim en is hij vanaf dat moment over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.

15.2 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van koper zullen de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.

15.3 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. Een beroep op verrekening door koper wordt hierbij uitgesloten.

15.4 Door koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 15.5 Indien koper een met verkoper gesloten koop of andere overeenkomst wenst te annuleren en de verkoper hiermee instemt komen partijen reeds nu voor alsdan overeen dat koper aan verkoper verschuldigd is bij wege van gefixeerde schadevergoeding 20% van de koopsom c.q. van de factuurwaarde te vermeerderen met de omzetbelasting en onverminderd het recht van verkoper om, indien de door de verkoper werkelijk geleden schade hoger is, dan is hij gerechtigd om in plaats van de gefixeerde schadevergoeding, schadevergoeding tot aan dat hogere bedrag te vorderen.

16. Kredietbeperking en incassokosten.

16.1 Verkoper is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke door koper niet is verschuldigd bij betaling van de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum.

16.2 Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is koper verschuldigd: – over de eerste € 6.500,– 15% – over het meerdere tot € 13.000,– 10% – over het meerdere tot € 32.500,– 8% – over het meerdere daarboven 3 % indien verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkwijs noodzakelijk waren komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

16.3 De koper is jegens de verkoper alle door de verkoper gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen, indien de verkoper en koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechtelijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

17. Aansprakelijkheid.

17.1 Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in de door de leverancier van verkoper afgegeven garantie.

17.2 Ingeval er geen sprake is van een garantie dan is de aansprakelijkheid van verkoper ten opzichte van koper beperkt tot 10% van de koopsom met een maximum van € 5.000,–

17.3 Bovenstaande beperking geldt niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van verkoper of haar (leidinggevende) ondergeschikten.

17.4 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaat doordat koper na aflevering de gekochte zaken in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

18. Verkoop op afstand

18.1 De bepalingen in dit artikel zijn uitsluitend van toepassing op de verkoop op afstand, indien de koper een consument is. De overige bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op onderhavige bepaling, tenzij dit uitdrukkelijk door dit artikel uitgesloten wordt.

18.2 De aangeboden zaken en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven, zo volledig mogelijk als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.

18.3 Het aanbod zal een zichttermijn van 14 (veertien) dagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de koper.

18.4 Tijdens de zichttermijn heeft de koper een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren. Retournering dient plaats te vinden uiterlijk binnen 14 dagen na inroepen van het voornoemde recht. Indien koper binnen deze termijn niet tot retournering is overgegaan, vervalt het herroepingsrecht. Bepalend zijn in deze de algemene condities zoals deze worden gehanteerd door de Winkelier-Verkoper, zoals deze staan vermeld in zijn Algemene Verkoopcondities.

 18.5 Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn (op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen of diensten) zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.

18.6 De overeenkomst tot koop en verkoop op afstand komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

18.7 Bij het van toepassing zijn van een zichttermijn geldt het door de koper inroepen van de zichttermijn als ontbindende voorwaarde.

18.8 Indien de koper een bedrag vooruitbetaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of conform lid 6 ontbonden wordt, zal verkoper zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen voor terugbetaling zorgdragen.

18.9 Gedurende de aangegeven looptijd zullen de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet worden verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. In tegenstelling tot hetgeen in de vorige volzin is bepaald, is het mogelijk dat, indien de aard van het aangebodene dit met zich meebrengt, er sprake is van variabele prijzen. In dat geval zal dit en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden vermeld.

18.10 Behoudens het bepaalde in lid 8, zijn prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst niet toegestaan, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen of, tenzij de koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

18.11 Leveranties van goederen en/of diensten worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen verkoper en koper uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

18.12 Hetgeen ongevraagd wordt toegezonden mag door de koper naar believen om niet worden gehouden dan wel kosteloos worden teruggezonden, tenzij er sprake is van een kennelijke vergissing, dan wel de verzending de koper is toe te rekenen.

18.13 In geval van een kennelijke vergissing zal de koper verkoper hiervan op de hoogte stellen. Indien en voor zover de aard ervan dit toelaat, zal de koper de goederen en bescheiden ter beschikking van verkoper houden.

18.14 Als plaats van levering geldt het woonadres van de koper dat het laatst aan verkoper kenbaar is gemaakt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

18.15 De door de koper verschuldigde bedragen dienen binnen 14 dagen na bezorging van de goederen te worden voldaan.

18.16 De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan verkoper te melden.

19. Overmacht

19.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

19.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daar omtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de verkoper niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de verkoper worden daaronder begrepen.

19.3 De verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de verkoper zijn verplichtingen had moeten nakomen.

19.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

19.5 Voor zover de verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De koper is gehouden deze declaratie te voldoen als het ware een afzonderlijke overeenkomst.

20. Verhuur
Alle schade ontstaan door onkundig gebruik of vermissing van een machine in bruikleen wordt op de partij verhaald welke de machine in bruikleen heeft. Deze partij moet ook zorg dragen voor verzekering van de desbetreffende machine.

21. Geschillen

21.1 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijk rechter zal elk geschil tussen koper en verkoper worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle.

21.2 Verkoper blijft echter wel bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk internationale verdrag bevoegde rechter.

21.3 Op elke overeenkomst tussen koper en verkoper is Nederlands recht van toepassing, zoals dat is neergelegd in het Nederlandse Burgerlijk Wetboek en derhalve met uitsluiting van recht dat is neergelegd in wetten en/of internationale verdragen betreffende internationale koop en verkoop van roerende zaken.

Rev1: Deventer 1 Mei 2024